Hur man gör en kullerstensgenerator i Minecraft (2023)

Introduktion: Hur man gör en kullerstensgenerator i Minecraft

Den här guiden kommer att lära dig hur du gör en kullerstensgenerator som du kan använda när du spelar skyblock.

Steg 1: Gräv ett dike

Gräv ett dike som ser ut som det som visas, du bör gräva ut blocken markerade med rött.

Steg 2: Tillsätt vatten

Tillsätt vatten till blocket markerat med blått. Den ska falla ner i hålet.

Steg 3: Lägg till Lava

Lägg till lava på bortre sidan av diket, och vattnet och lavan ska svalna till sten. När du väl bryter stenen bör mer sten komma tillbaka på exakt samma plats.

Steg 4: Börja mining!

När din kullerstensgenerator är klar kan du bryta bort och bryta bort, och du kommer aldrig att få slut på kullersten. Gräv dig själv ett litet hål att stå i och se när alla dina skyblock-mål uppnås. Njut av!

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated: 22/11/2023

Views: 6425

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.