Kullersten (2023)

Kullersten kan brytas med enhacka, i så fall tappar den av sig själv. Om den bryts utan hacka, tappar den ingenting. Desshårdhetär större änstenså det kräver mer tid att gå sönder, speciellt med något annat än en hacka.

IJava Edition, ett enda block av kullersten genereras alltid vid koordinaterna (8, -61, 8) i mitten avogiltig startplattform, iSuperplattvärldar skapade medtomrummetbiome förinställd.

Närvattenochströmmande lavakommer i kontakt ersätts den strömmande lavan av kullersten. Men om lavan rinner ovanpå vattnet,stenskapas istället.Icke-flytandelava (ett lavakällblock) förvandlas tillobsidianvid kontakt med vatten, alltså kravet på strömmande lava.

Kullersten kan användas som grundläggande byggsten, eftersom den är sprängbeständig och extremt vanlig.

Kullersten är en av reparationsartiklarna för stenennivåoch därmed kan användas tillrepareraföljande poster i enstäd:

Java Edition pre-Classicrd-20090515Kullersten (1)Lagt till kullersten, med en modifierad version av den tidigare texturen avsten.mc-161607Kullersten kallas nu för "staplade stenar".Java Edition Classic17 maj 2009Kullersten (2)Visade den förstalogotypav spelet med titelnMinecraftgjord av kullersten i stolpen påThe Word of Notch. Aldrig använt någon annanstans.18-22 maj 2009Kullersten (3)Lagt till logotyp tillminecraft.nethemsida.0.0.14aKullersten (4)Konsistensen på kullersten har ändrats.0.0.19aKullersten har tagits bort från hotbaren på grund av platsbrist.0.0.20aCobblestone har lagts till igen i hotbaren ochlager.0.24 SURVIVAL_TESTCobblestone tappar sig nu närbruten.0,26 ÖVERLEVNINGSTESTKullersten faller nu från gruvdriftsten.0,28Kullersten faller nu från gruvdriftobsidian.Java Edition Indev0,3120100129Kullersten är nu van vidhantverkstenhällar, stensvärd,yxor,hackorochspadar.20100131Kullersten (5)Lagt till logotyp till spelet.Själva logotypen är storleksändrad version av en på minecraft.net.20100206Kullersten används nu för att tillverka stenhackor.20100219Kullersten används nu för hantverkugnar.20100223Kullersten kan nu blismältin islät sten.Java Edition Infdev20100617-2Kullersten skapas nu när den rinnervattenkolliderar med flödandelava, gör detförnybar.20100618Kullersten faller inte längre från gruvdriftobsidian.20100625-2Kullersten finns nu ifängelsehålor.20100629Kullersten används nu för hantverkkullerstenstrappor.Java Edition Alphav1.0.1Kullersten används nu för hantverkspakar.Java Edition Beta1.2Kullersten används nu för hantverkdispensrar.1.3Kullersten används nu för hantverkkullerstensplattor.Kullersten används inte längre för hantverkstenplattor.1.7Kullersten (6)Konsistensen på kullersten har ändrats.Kullersten används nu för hantverkkolvar.1.8Pre-releaseCobblestone genererar nu naturligt inbyarochfästen.Java Edition1.0.0Beta 1.9 Prerelease 3Kullersten används nu för hantverkbryggställ.1.3.112w22aCobblestone genererar nu naturligt indjungeltempel.1.4.212w34aKullersten används nu för hantverkkullerstensväggar.1.513w03aKullersten används nu för hantverkdroppare.1.814w02aKullersten används nu för hantverkdioritochandesit.14w03aCobblestone genererar nu undergrus byvägar, vilket hindrar dem från att kollapsa in igrottor.14w04aAhantverkrecept förmossa sten, med kullersten, har lagts till.1.915w37aCobblestone genererar nu i den nyligen tillagdaogiltiga startplattformar.1.1116w39aCobblestone genererar nu inskogliga herrgårdar.Kullersten används nu för hantverkobservatörer.4 september 2017Kullersten (7) Jasper Boerstratweetar en bild av en uppdaterad kullerstensstruktur.18 september 2017Kullersten (8)Jasper Boerstra twittrar en bild av en uppdaterad kullerstensstruktur.14 december 2017 Kullersten (9)SläppteTexturuppdateringBeta resurspaket version 1.0 med den uppdaterade texturen av kullersten.1.1318w09aCobblestone genererar nu inundervattensruiner.1.1418w43aKullersten (10)Konsistensen på kullersten har ändrats.18w47aCobblestone genererar nu inplundrare utposter.26 november 2018Kullersten (11)Jasper Boerstra twittrar en bild av en uppdaterad kullerstensstruktur.29 november 2018Kullersten (12)Jasper Boerstra twittrar en bild från båtens texturering. Den nya (förmodligen experimentella) kullerstensstrukturen kan ses i bakgrunden.18w50aKullersten (13)Konsistensen på kullersten har ändrats.1.20
(Experimentell)
23w04aKullersten kan nu användas för hantverkkustrustning trim,vaktrustning trim, ochvex rustning trim.1.2023w12aCobblestone genererar nu instigruiner.Pocket Edition AlphaPre-releaseKullersten (14)Tillagd kullersten.v0.2.0Kullersten (15)Konsistensen på kullersten har ändrats.v0.3.0Kullersten är nu van vidhantverkkullerstentrappaochplattor.v0.3.2Kullersten används nu för hantverkugnar.Kullersten kan nu blismält.v0.4.0Kullersten används nu för att tillverka stenhackor.v0.6.0Kullersten är nu van vidhantverkdestenhuggare.v0.8.0bygga 1Kullersten används nu för hantverkkullerstensväggar.v0.9.0bygga 1Cobblestone leker nu naturligtfängelsehålor,fästenochbyar.v0.9.5Ahantverkrecept förmossa sten, med kullersten, har lagts till.v0.12.1bygga 1Kullersten används nu för hantverkbryggställ.Cobblestone gör inte längrenedre reaktorerna.Cobblestone ger nuerfarenhetnärsmält.v0.13.0bygga 1Kullersten används nu för hantverkspakar.Kullersten används inte längre för hantverkstenhuggare.v0.15.0bygga 1Kullersten kan nu användas för hantverkkolvarochobservatörer.Lagt tillzombie byaroch vissa delar av kullersten har ersatts med"mossa sten".Pocket Edition1.1.0alfa 1.1.0.0Cobblestone genererar nu inskogliga herrgårdar.Berggrundsupplaga1.4.0beta 1.2.20.1Kullersten ochmossa stengenerera nu inundervattensruiner.1.9.0beta 1.9.0.2Kullersten kan nu användas för hantverksmidesbord.1.10.0beta 1.10.0.3Kullersten (16)Konsistensen på kullersten har ändrats.Cobblestone genererar nu inplundrare utposter.Nästa stora uppdatering
(Experimentell)
beta 1.19.80.21Kullersten kan nu användas för hantverkkustrustning trim,vaktrustning trim, ochvex rustning trim.Legacy Console EditionTU1CU11.0Patch 11.0.1Kullersten (17)Tillagd kullersten.tu3Kullersten (18)Konsistensen på kullersten har ändrats.Kullersten används nu för hantverkkolvar.TU5Cobblestone genererar nu inbyarochfästen.TU7Kullersten används nu för hantverkbryggställ.TU141.04Cobblestone genererar nu indjungeltempel.Kullersten används nu för att tillverka kullerstenväggar.TU19CU71.17Kullersten används nu för hantverkdroppare.TU31CU191.22Patch 3Ahantverkrecept förmossa sten, med kullersten, har lagts till.Kullersten används nu för hantverkandesitochdiorit.TU54CU441,38Patch 241.0.4Cobblestone genererar nu inskogliga herrgårdar.Kullersten används nu för hantverkobservatörer.TU691,76Patch 38Kullersten genereras nu under vattnetruiner.1,90Kullersten (19)Konsistensen på kullersten har ändrats.1,91Kullersten används nu för hantverksmidesbord.Ny Nintendo 3DS Edition0.1.0Kullersten (20)Tillagd kullersten.1.9.19Cobblestone genererar nu inskogliga herrgårdar.

Frågor som rör "Cobblestone" upprätthålls påfelsökare. Rapportera problemdär.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 07/10/2023

Views: 6445

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.