Kullerstensblock (2023)

Kullerstensblock
Kullerstensblock (1)
Grundläggande information
GruppByggnad
KategoriByggnadsmaterial
TypBlock
Blockegenskaper
Träffpunkter1500
Horisontellt stöd120
Massa10
Karakteristiska egenskaper
Max Stack500

Beskrivning[]

Kullerstensblockär ett hantverkbyggnadsmaterialsom är någorlunda hållbart. De är nästa steg ovanTräblockoch kan uppgraderas tillBetongblock. Kullersten är ett mycket effektivt byggmaterial i början av mitten av spelet eftersom dess ingredienser är relativt rikliga och det har hög hållbarhet i jämförelse med trä.

Att tillverka en stor mängd kullerstensblock tar ett tag på grund av att man måste tillverkaKullerstensklipporförst. Dock,Pallartäckt av en blå presenning ger Cobblestone Rocks och kan skördas snabbt med en spade. Håll utkik efter de där pallarna iIntressepunkter, särskilt runt byggarbetsplatser och garage.

För att placera de många varianterna av kullerstensblock som finns tillgängliga måste du skapa kullerstensformer. Standardformen är en solid kub. För att ändra formen som placeras placerar du kullerstensformerna i din hotbar, välj dem så att du håller dem i handen, håll nere R och välj sedan formmenyn. Detta kommer att ta uppFormergränssnitt för att välja vilket block som ska placeras. Det finns ett stort antal olika formade block tillgängliga. Några exempel inkluderar: standardkuben, ramper, trappor, stolpar och delblock.

Hantverk[]

Kullerstensblock (2)10* Kullerstensklipporför
00:2,5

Uppgraderar[]

Kullerstensblock kan varauppgraderastillBetongblockmed 10Betongblandning.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated: 13/11/2023

Views: 6339

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.